Starý Hloubětín o.s.
Úvod

Senior park

Dětské hřiště

2013 - činnost

2012 - rekapitulace

Dopis sousedům

Dopis starostovi

Cíle sdružení

Co nás trápí

Probíhající jednání

Stanovy

Organizace

Odkazy
 

Stanovy

občanského sdružení

Starý Hloubětín o.s.

 

 

 

Část I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

čl.1

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením,  vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

 

 

čl.2

Identifikace sdružení

1) Název sdružení: Starý Hloubětín o.s.

2) Sídlo sdružení: Hloubětínská 376/14, Praha 9 – Hloubětín, 198 00

3) Působnost: v rámci Praha 9 – Hloubětín, včetně Městské části Praha 14

 

 

čl.3

Základní cíle sdružení

Základním cílem sdružení je hezká, udržovaná, opravená čistá a bezpečná část města, ve které budou obnoveny a rozvíjeny zelené plochy k odpočinku a rekreaci, dětská i sportovní hřiště, opravené a čisté ulice a chodníky, část města, ve které lidé budou rádi bydlet a rádi ji budou navštěvovat, ve které nebudou likvidovány rekreační a odpočinkové plochy.

 

čl.4

Předmět činnosti

 

1, Sdružení vyvíjí činnost směřující k řešení problematiky neudržovaného Starého Hloubětína.

 

a)aktivně zajišťuje širší účast veřejnosti ve správních řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí a kulturních památek v Hloubětíně  a okolí,vyvíjí tlak na zodpovědné orgány, majitele pozemků a objektů, aby zvýšili péči o svůj majetek a vynakládali více finančních prostředků a investic na jeho údržbu a opravy

b) podporuje další formy účasti veřejnosti na řešení estetických i společenských problémech Hloubětína a jeho okolí, souvisejících zejména s ochranou  a údržbou městské zeleně, chodníků a vozovek, chátrajících sportovišť a zaniklých společensky významných objektů

c) propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje Hloubětína,

c) informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování občanů Hloubětína a jeho okolí o stavu životního prostředí, jakož i o záměrech a činnostech, které ohrožují a poškozují životní podmínky obyvatel, přírodní či kulturní hodnoty Hloubětína a jeho okolí,

 

2, Sdružení bude důsledně požadovat:

 

a)  úpravu a údržbu starého hloubětínského náměstí a celé Hloubětínské ulice

b)  úpravu a údržbu zdevastovaného sportovního areálu, dříve spravovaného TJ Slavoj Hloubětín

c) opravu a údržbu chodníků, vozovek a zelených ploch ve vymezené oblasti Starého Hloubětína

d) zkulturnění oblasti od Poděbradské ulice podél komunikace Průmyslová k přírodní památce Pražský zlom až k ulici V Chaloupkách

e) úpravu a údržbu oblasti od Poděbradské ulice mezi komunikací Průmyslová a Nademlejská, U Kejřova mlýna, oblasti dřívějšího přírodního koupaliště a oblast kolem Hořejšího rybníka

b) organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek a kulturních památek v Hloubětíně a v jeho okolí

c) účast ve správních i jiných řízeních , ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a kulturních památek,

d) vydávání tiskových zpráv, letáčků a publikací.

 

3, Sdružení bude  jednat s majiteli pozemků i objektů i se státní správou  za účelem obnovy Starého Hloubětína

 

4, Sdružení může za účelem získání finančních prostředků žádat o granty, dary i pořádat veřejné sbírky

 

 

ČÁST II

ČLENSTVÍ A PODMÍNKY ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

 

čl. 1

Vznik a zánik členství

 1. Členem sdružení se může stát kterákoli fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov sdružení a s cíli
 2. Členství vznikne na základě rozhodnutí výboru.
 3. Členství zaniká rozhodnutím výboru:
  1. na základě vlastní žádosti člena
  2. pro hrubé porušení stanov
  3. úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby

 

čl. 2

Práva členů sdružení

 1. Základními právy členů sdružení je zejména:
  1. účastnit se činnosti sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení
  2. navrhovat konkrétní akce a aktivity sdružení
  3. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit sdružení své zájmy a záměry, pokud budou v souladu se zájmy a záměry sdružení
  4. nahlížet do účetních dokladů a být pravidelně informován o správě majetku sdružení
  5. při hlasování členské schůze má právo jednoho hlasu

 

čl. 3

Povinnosti členů sdružení

 1. Základními povinnostmi členů sdružení je zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení a rozhodnutí výboru či členské schůze
  2. vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení
  3. propagovat a prosazovat zájmy sdružení mezi občany, ve vztahu k orgánům státní správy, podnikatelským subjektům, občanským iniciativám a dalším třetím osobám
 2. Povinnosti členů sdružení mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny na základě rozhodnutí výboru a členské schůze

  

ČÁST III

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

čl. 1

Strukturu orgánů sdružení tvoří :

a ) členská schůze,

b) výbor,

c) další orgány zřízené rozhodnutím členské schůze.

a) Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně. Členská schůze je oprávněna:

a ) schválit stanovy sdružení a změny těchto stanov

b) zvolit členy výboru sdružení, případně je z funkce člena výboru sdružení odvolat

c) rozhodovat podle potřeb sdružení o zřízení či zrušení dalších orgánů sdružení, pověřovat členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolávat

d) schvalovat rozpočet sdružení, předkládaný výborem

e) schvalovat zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok

f) určovat koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,

g) schvalovat přihlášky zájemců o členství ve sdružení, případně rozhodovat o vyloučení člena ze sdružení

h) volit čestné členy sdružení

i) rozhodnout o zániku sdružení

Členská schůze si může vyhradit rozhodnutí o jakékoli další otázce, týkající se činnosti sdružení, případně změnit jakékoli rozhodnutí či opatření výboru či jiného orgánu sdružení, pokud je to fakticky možné.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení podle svého uvážení, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení. Rozhodnutí přijímá členská schůze nadpoloviční většinou na ní přítomných členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení, o změně stanov sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení.

b) Výbor

1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem sdružení, každý ze členů výboru může za sdružení jednat samostatně. Výbor řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli sdružení a s rozhodnutími členské schůze sdružení, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi.

2. Výbor sdružení má 3-7 členů, které volí členská schůze z členů sdružení. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor může, ale nemusí zvolit předsedu sdružení

c) Další orgány

Členská schůze může podle potřeb sdružení na návrh výboru nebo kteréhokoli člena sdružení rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení (např. pokladník, jednatel, mluvčí) a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Členská schůze pověřuje členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.

 

Čl. 2

Jednání jménem sdružení

Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně. Jménem sdružení může jednat případně výborem písemně zmocněný člen sdružení

Čl. 3

Hospodaření sdružení

1. Příjmy sdružení tvoří dary jeho členů, ostatní dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. Výbor je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky sdružení v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.

čl. 4

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

čl.5

Pravidla změn stanov

1) Stanovy sdružení lze doplňovat a měnit pouze usnesením valné hromady

2) Návrhy a změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formou a musí být zaslány předsedovi VR a předány 7 dní před zahájením zasedání valné hromady

3) Po změně nebo doplnění stanov předseda sdružení do 15ti  kalendářních dnů ode dne schválení dodatku požádá o registraci změny MV ČR.

 

V Praze, dne  15.2.2012


Zde je scan s potvrzující registraci Občanské sdružení Starý Hloubětín.
registrace

Kontakt: staryhloubetin@seznam.cz