Starý Hloubětín o.s.
Úvod

Senior park

Dětské hřiště

2013 - činnost

2012 - rekapitulace

Dopis sousedům

Dopis starostovi

Cíle sdružení

Co nás trápí

Probíhající jednání

Stanovy

Organizace

Odkazy
Základní informace o činnosti občanského sdružení Starý Hloubětín o.s. v roce 2013
prozatím do 16.8.2013

Občanské sdružení Starý Hloubětín o.s./ dále OSSH/  ve svém druhém roce existence nadále pokračuje ve své činnosti, sleduje své vyhlášené cíle dané stanovami a programem OSSH a případně se věnuje dalším problémům týkajících se oblasti Starého Hloubětína :
1.    Pravidelné členské schůze probíhají jako dříve každý první čtvrtek v měsíci od 19 hodin v restauraci Slavoj. Mimo leden 2013 se konaly 7.2.,7.3.,4.4.,2.5 – výroční členská schůze, 6.6., 4.7. a 1.8.2013. Z každé schůze se provádí záznamy, které jsou zasílány všem členům výboru OSSH a aktivním členům. Jinak na požádání jsou k dispozici všem členům nebo veřejnosti. Schůze jsou veřejně přístupné komukoliv a účast veřejnosti je vítaná. Další schůze se bude konat 5.9.2013.
2.    Stadion v Hloubětínské ulici - přes mnoho jednání / viz dále / se zatím patovou situaci okolo stadionu nepodařilo ani o krok posunout. Pozemky na stadionu jsou v majetku tří majitelů / TJ Sokol Hloubětín – majoritní vlastník, MČ 14, po jejímž pozemku vede jediná příjezdní komunikace na stadion a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na tento jejich pozemek se vztahují církevní restituce, dle nepotvrzené informace bývalý vlastník Řád křížovníků s červenou hvězdou o vrácení tohoto pozemku nepožádá.
-    Dne 19.2.2013 na jednání na MČ 14 požádal starosta Bc. Vondra OSSH, aby s oddílem kopané TJ Slavoj Hloubětín, do roku 1990 majitelem a poté po 10 let uživatelem stadionu projednal případný návrat oddílu kopané z exilu na stadion na několik následujících let do vyřešení církevních restitucí. V případě kladného vyjádření starosta přislíbil investice na obnovu travnaté plochy a projednání s TJ Sokol Hloubětín. Po několika jednáních TJ Slavoj Hloubětín - oddíl kopané souhlasil s návrhem starosty. Toto řešení ovšem kategoricky zamítla TJ Sokol Hloubětín, který dokonce zrušil předem dohodnuté vystoupení starosty a zástupce OSSH na jejich výroční členské schůzi dne 27.3.2013.
-    Smluvní partner TJ Sokola Hloubětín firma pana Gabriela již 3x předložila na MČ 14 projekt na využití stadionu / výstavba velké haly na pro kopanou včetně sociálního objektu na dnešní ploše hřiště pro kopanou, několik malých hřišť na malou kopanou a velké parkoviště s příjezdem aut z Hloubětínské ulice po dnešní panelové vozovce/. Komise územního rozvoje MČ 14 již 3 x jednomyslně zamítla tyto  předložené projekty zejména z dopravních důvodů / asi pro  podstatné zvýšení dopravní zátěže v oblasti starého Hloubětína spojené se všemi negativními důsledky pro školy a obyvatele /. Zamítavá stanoviska komise jsou uvedena na webu MČ 14.
-    Stanoviska radnice MČ 14, zastupitelů za Hloubětín , obyvatelů Hloubětína a zástupců TJ Sokol Hloubětín se již několikrát objevily na stránkách časopisu MČ 14 – Čtrnáctka a časopisu Frnk.
-    OSSH chce výše uvedený problém jakožto i další níže uvedené body projednat na MČ 14 na předpokládaném zářijovém jednání u starosty MČ 14
3.    Zbořeniště staré školy v Hloubětínské ulici – původní návrh na výstavbu nové budovy komunitního centra dle je našeho názoru pro nedostatek finančních prostředků nereálný, přestože již na tuto stavbu existovalo stavební povolení a provedla se demolice staré budovy, rozsáhlý archeologický průzkum a zajištění vedlejší budovy přístavbou štítové stěny.
-    OSSH na přání starosty připravovalo v 06/2012  anketu mezi obyvateli Hloubětína, jakou mají představu o využití plochy po zdemolované staré škole
-    Starosta MČ 14 před zahájením ankety po dohodě s OSSH rozhodl zadat tuto anketu profesní organizaci Anthrodictures provádějící komunitní průzkum MČ 14
-    Následné se konalo několik veřejných jednání, kde se tato problematika projednávala a kterých se vždy účastnili zástupci OSSH a i další obyvatelé Hloubětína
-    Dále zástupci OSSH několikrát jednali s pracovníky provádějící komunitní průzkum a předali jim písemně požadované informace a dokumenty.
-    Bohužel závěrečná rozsáhlá  zpráva o komunitním průzkumu, kterou lze najít na www.anthropictures.cz/komunitni-monitoring-pro-prahu-14 monitoruje celou Prahu 14, ale vůbec ne problematiku zbořeniště po staré škole v Hloubětíně a případnou stavbu komunitního centra v Hloubětíně
-    OSSH se proto obrátilo na MČ 14 dopisem z 12.6.2013 / viz příloha č.1 /, následně  pak  urgovalo odpověď dne 7.8.2013. V odpovědi ing. Vodáka z 8.8.2013  je uvedeno, že do konce 08/2013 provedou provizorní úpravu pozemku / srovnání, vyčištění, opravu plotu /. Další kroky prý budou odvozeny od celkového záměru využití pozemku, který bude znám do 31.10.2013
-    Pro informaci uvádíme, že OSSH a i někteří zastupitelé za Hloubětín již v roce 2012 navrhovali starostovi MČ 14 pokusit se využít pro komunitní centrum Hloubětína bývalý křížovnický statek  O ten ovšem v rámci církevních restitucí požádal původní historický stavitel a vlastník, tj. Řád křížovníků s červenou hvězdou a který Řádu bude již v 09/2013 vrácen.
4.    Dětské hřiště v Šestajovické ulici – MČ 14 na požadavek OSSH dodatečně zařadilo do   plánu výstavby dětských hřišť v Praze 14 vzorové dětské hřiště v Šestajovické ulici. O rozsahu, konečné podobě hřiště, jeho vybavení herními prvky a způsobu financování bylo několik jednání mezi MČ 14 a OSSH, které se rovněž podílelo na získání části potřebných finančních prostředků
-    Základní informace o tomto hřišti by měla být uveřejněna v zářijovém vydání časopisu Čtrnáctka, kam OSSH zaslalo návrh článku / viz příloha č. 2/
-    Stavba hřiště byla zahájena 14.8., jeho dokončení se předpokládá v 09/2013.
5.    Stav chodníků, vozovek a zelených ploch v Hloubětíně -  chodníky, vozovky a  zelené plochy podél nich jsou v majetku Magistrátu hlavního města Prahy. Pro magistrát pak starost o ně zajišťuje Technická správa komunikací. Ostatní zelené plochy jsou v péči MČ 14.
-    OSSH v roce 2012 na několika jednáních s TSK požadovalo zlepšit péči o chodníky, vozovky a zelené plochy v Hloubětíně
-    TSK v roce 2012 a i začátkem roku 2013 akceptovalo částečně požadavky OSSH, což se projevilo  při podzimním i jarním komplexním úklidu a zejména průběžným úklidem chodníků. Proto OSSH zaslalo na TSK 10.5.2013 poděkování za zlepšení stavu / viz příloha č.3 /.
-    Při následném jednání na TSK OSSH předložilo zhodnocení stavu v Hloubětíně a předalo seznam závad po zimním období, které požaduje na TSK urychleně řešit/ viz příloha č. 4/.
-    TSK přes obvyklá konstatování o nedostatku peněz na údržbu se k požadavku OSSH postavilo kladně a většinu závad odstranilo. Proto OSSH dne 22.7.2013 znovu poděkovalo a požadovalo zlepšit odstraňování plevelů a náletů  zejména v okolí škol/ viz příloha č. 5/.
-    Dne 1.8.2013 nás TSK informovalo, že v srpnu 2013 bude v oblasti Starého Hloubětína provádět chemický likvidační postřik.
-    OSSH veškerou písemnou dokumentaci a záznamy z jednání s TSK   zasílá a projednává s MČ 14 – odbor dopravy a životního prostředí / viz příloha č.6/ z 5.6.2013
-    OSSH  po roce jednání s TSK  došlo k názoru, že místní provozovna TSK je schopna  provádět pouze drobné opravy. Pokud se jedná o větší opravy nebo investice je nutno jednat s vedením TSK nebo přímo magistrátem. O společném postupu v této věci bude také jednáno s MČ 14 v září 2013 / viz bod 2/.
6.    Nové náměstí/ dříve Vetiškovo/ a staré náměstí – OSSH od doby svého vzniku požaduje komplexní úpravu nového náměstí a vylepšení starého náměstí od Poděbradské ulice až k zámku.
-    Dne 27.5.2013 se konalo veřejné projednávání problematiky náměstí v Hloubětíně v rámci projektu PRAHA PRO LIDI, které organizovala Agora CE, o.p.s.
-    Na jednání se bohužel vůbec neřešila komplexní úprava náměstí, projednávaly se pouze dílčí, nepodstatné drobnosti jako křídy pro děti na malování po náměstí apod.. Zástupce OSSH tam přednesl požadavky na celkovou úpravu a opravu náměstí, které pak písemně byly zaslány  4.6.2013 zpracovatelům projektu Agora a starostovi MČ 14. Pan starosta v odpovědi sdělil, že v současné době žádné územní ani jiné řízení neprobíhá, pouze se diskutuje jaké jsou na daný prostor požadavky.
-    Výstupy a shrnutí tohoto výše uvedeného veřejného projednávání jsou uvedeny v elaborátu Veřejný prostor v Hloubětíně a Vetiškovo náměstí / elaborát je chybně nazván, protože veřejný prostor  v Hloubětíně se mimo náměstí vůbec neřešil /.  Součástí tohoto elaborátu je na závěr připojeno stanovisko OSSH /viz příloha č.7/. Celý elaborát i se stanoviskem OSSH je možno nalézt na www.agorace.cz
-    Dne 13.8.2013 v deníku Mladá fronta Dnes byl uveřejněn krátký článek s názvem ,, Radnice 14 zrekonstruuje náměstí u metra „s tímto textem. Radnice Prahy 14 se rozhodla přebudovat prostor u stanice metra B Hloubětín v Poděbradské ulici. Jde o náměstí rozprostírající se na obě strany stanice, které spojuje podchod se vstupem do metra. Konec článku. Vzhledem k výše uvedené odpovědi pana starosty ze 4.6.2013 je to nová naprosto překvapivá informace. Dotazem na několik zastupitelů Hloubětína bylo zjištěno, že ani zastupitelé o tak závažné záležitosti pro obyvatele Hloubětína nic nevědí
7.    Majetek Židovské obce v Hloubětíně  - v jejich majetku se nachází nejen  zámek a prostor před zámkem, ale i téměř 2 ha zpustlých pozemků pod a vedle zámku
-    OSSH na jednání s firmou Matana, která obhospodařuje majetek Židovské obce v Hloubětíně požadovala opravu fasády jejich budov do kostelní zahrady kostela sv. Jiří, opravu vozovky do zámku a úpravu svahu před zámkem . Matana v roce 2012 velice dobře opravila  fasády svých budov a přislíbila opravu vozovky a úpravu svahu v roce 2013. Bohužel tyto slíbené práce zatím neprovedla a ani nereagovala na dopis OSSH z 22.5.2013 /viz příloha č. 8 / a urgenci ze 7.8.2013. Proto OSSH se obrátila o pomoc na MČ 14 a i toto bude řešeno na jednání v září na MČ 14.
8.    Městský okruh  - velký ohlas a znepokojení mezi obyvateli Hloubětína byla informace uvedená v Mladé frontě Dnes na začátku roku 2013, že pro nedostatek finančních prostředků  nebude zatím dobudován Městský okruh v původní trase  a proto se  uvažuje převést dopravu  provizorně na Průmyslovou komunikaci/ asi ale na věčné časy /, což bude mimo jiné znamenat vybudovat mimoúrovňové křížení Průmyslové s Poděbradskou a Kbelské s Kolbenovou ulicí. To by  úplně změnilo tvář Starého i Nového Hloubětína, probíhala by zde rozsáhlá stavební činnost a  zejména po převedení dopravy na Průmyslovou by to znamenalo podstatné zvětšení dopravní zátěže se všemi negativními důsledky.
-    OSSH proto dne 22.1.2013 zaslalo zamítavé stanovisko autorovi nápadu panu Noskovi, náměstku primátora hlavního města pro dopravu a také na MČ 14 a MÚ Prahy 9. Zatímco MČ 14 nám sdělila, že na tuto záležitost má stejný názor jako OSSH, vedení MÚ Prahy 9 sdělilo, že někudy doprava musí být vedena a toto je dobré řešení.Náměstek primátora pan Nosek nám sdělil, že jeho návrh je ve fázi studijního prověřování a až po vyhodnocení všech aspektů bude rozhodnuto.
-    Vzhledem k tomu, že v rámci rozsáhlých personálních změn byl pan Nosek odvolán věříme, že jeho návrh upadl v zapomnění, i když se pokusíme toto dále sledovat.
9.    Jednání ze zastupiteli za Hloubětín -OSSH průběžně jedná o problematice Hloubětína s několika zastupiteli za Hloubětín / MUDr Kaufman, MUDr Kulíšek,MVDr Pangrác, pí Krátká a pí Petzoldová/ a zejména předpokládá zkoordinování postupu před  zářijovým jednáním s vedením radnice MČ 14
10.     Účast na dalších jednáních – Zástupci OSSH se zúčastňují dalších jednáních, na které jsou zvány zejména od MČ 14. Např. 27.6. 2013 se konalo setkání starosty s zástupci neziskových organizací na Praze 14.
11.    Členky OSSH podaly žádost na MČ 14 na poskytnutí finančního příspěvku z Nadace
Via – fond místních iniciativ na pronájem tělocvičny pro cvičení rodičů s malými dětmi.
Příloha č.1.
Pozemek č.p 69 a.68/1/ 608/2/- zbořeniště staré školy v Hloubětínské ulici

Vážený pane inženýre,
občanské sdružení Starý Hloubětín o.s. si Vás dovoluje upozornit na neuspokojivý stav pozemku v Hloubětínské ulici,kde se dříve nacházela budova staré školy. Na neuspokojivý stav zbořeniště staré školy a okolí jsme již upozorňovali při jednáních s panem starostou Vondrou v 07/2012 / dne 12.7. nám pan starosta mailem potvrdil, že jemu osobně  předané a zaslané podněty předal na příslušné odbory k návrhu řešení/. Dne 25.9.2012 na veřejném jednání zastupitelstva i za Vaší účasti  jsem ve svém příspěvku znovu upozornil na to, že zbouráním staré školy včetně neprůhledného historického  oplocení bez alespoň provizorní úpravy plochy zbořeniště a zřízení provizorního neprůhledného oplocení se odkryly pohledy na 2 hektary neudržovaných ploch/ dnes v majetku Židovské obce/, kde dříve byla udržovaná  zahrada mateřské školy a další sportovně- rekreační plochy. Domnívali jsme se i jak nám pan starosta  tvrdil, že rozsáhle prováděný profesionální komunikativní průzkum přispěje k vyřešení problematiky tohoto prostoru. Členové našeho sdružení se zúčastnili všech jednání k této problematice a  poskytli  několikrát veškeré požadované informace osobám provádějící průzkum. A závěrem jsme se účastnili akce STREET FOR ART ve dnech 22-29.5.2013 ,kde problematika úpravy prostoru po staré škole  v oblasti majetku MČ 14 byla vybrána jako prioritní.
       Samozřejmě nevíme, jak radnice MČ 14 včetně zastupitelů vyhodnotí provedený komunitní antropologický průzkum a jaka konkrétní rozhodnutí přijme/ dle našeho názoru konkrétně neřeší dnešní stav zbořeniště/, v každém případě je nám jisté, že problematika úpravy dnes nevábného  prostoru po staré škole se opět odsunula. Proto Vás žádáme, aby jste jako správce majetku MČ 14  zajistil alespoň provizorní úpravu tohoto prostoru, tj. stavbu repliky historické zdi od domu na parcele č.67 ke vchodu do kostelní zahrady kostela sv. Jiří  a opravu přilehlého frekventovaného  chodníku, po kterém mimo jiné chodí školáci do obou škol v Hloubětínské ulici a pacientky Gyncentra.  Rovněž upozorňujeme na stav elektrických rozvaděčů za drátěným stavebně nevalným  plotem. V případě Vašeho zájmu rádi s Vámi výše zmíněnou problematiku osobně projednáme.
                                                       S úctou ing. Miloš Rašek -- předseda občanského sdružení


Příloha č.2.
Dětské hřiště
Úřad MČ 14 a občanské sdružení Starý Hloubětín o.s. si dovoluje oznámit, že v současné době byla zahájena výstavba dalšího dětského hřiště v Praze 14 a to v oblasti Starého Hloubětína v místě bývalého zpustlého hřiště mezi ulicemi Šestajovická a Klánovická. S návrhem zřídit dětské hřište v této oblasti přišlo občanské sdružení Starý Hloubětín o.s. , které po svém založení v dubnu 2012 zjistilo, že v této oblasti výstavba dětského hřiště není plánována. Návrh a požadavek na zřízení dětského hřiště se na Úřadu  MČ 14 setkal s velkým pochopením a příslušní pracovníci MČ 14 iniciativně nechali zpracovat studii moderního dětského hřiště splňující přísné požadavky norem EU s umístněním  hřiště do prostoru pod Šestajovickou ulicí a začali zajišťovat finanční prostředky na stavbu a herní prvky dětského hřiště. MČ 14 rovněž v předstihu provedla na začátku roku 2013 vykácení a vyčištění prostoru budoucího hřiště. Spolupráce mezí pracovníky MČ 14 a zástupci občanského prostoru byla dobrá, po několika jednáních došlo ke kompromisní dohodě o podobě dětského hřiště a  jeho vybavení herními prvky, přičemž byly respektovány požadavky maminek z řad občanského sdružení a učitelek mateřských škol. Definitivní podoba dětského hřiště je patrná z přiložených obrázků. Na hřišti bude osazeno 18 herních prvků v provedení akát pro menší děti od firmy Hřiště s.r.o., hřiště bude oploceno, vybaveno lavičkami atd. Vzhledem k tomu, že MČ 14 nemá na akci k dispozici veškerou finanční částku nabídlo občanské sdružení zajistit chybějící finanční prostředky od sponzorů,tj. firem a občanů mající vztah k Hloubětínu. Občanské sdružení proto nejprve písemně nebo osobně oslovilo 55 potenciálních sponzorů působících v Hloubětíně nebo v Praze 14. Bohužel i přes urgence poskytly příspěvek pouze 4 firmy /nejvíce  banka PPF – 100.000 Kč, Česká spořitelna, Sportakcent a Elvia s.r.o., která jako jediná objednala a věnovala jeden herní prvek. Další 4 herní prvky objednali a věnovali členové občanského sdružení nebo osoby jim blízké / ing. Mamica, MVDr Pangrác, Mgr. Houška – Star line a okruh rodičů okolo ing. Dančišinové a Mgr. Novotné. Další 3 herní prvky byly pořízeny z finančních darů / od 5oo Kč až 20.000 Kč/  34 dobrovolných dárců z řad obyvatel Hloubětína. Celkem se podařilo občanskému sdružení výše popsaným způsobem získat celkem 387.688 Kč, z toho 34 dobrovolných dárců oslovených ing. Raškem , jejichž jména jsou uvedena v abecedním pořádku přispělo částkou 100.500 Kč. Všem výše uvedeným sponzorům je nutno poděkovat za  jejich příspěvky, které s většinovým finančním příspěvkem od MČ 14 umožní vybudovat dětské hřiště tak mnoho let chybějící dětem z Hloubětína. Zásluhu na přípravě realizace dětského hřiště mají ze zástupců MČ 14 zejména místostarosta Mgr. Kuda a ing. Adámková, ze zástupců občanského sdružení Starý Hloubětín pak ing. Mamica, ing. Rašek, ing. Dančišinová a Mgr. Novotná.
K článku přidat 1 – 3 obrázky z projektu od firmy Hřiště
Praha 11.8.2013


Příloha č.3.
Dopis na TSK
Vážená paní Merzová,
občanské sdružení Starý Hloubětín o.s.  si Vám i Vašim kolegům z Technické správy komunikací Hloubětín dovoluje poděkovat za dobře provedený podzimní a jarní komplexní úklid vozovek a chodníků v oblasti Starého Hloubětína a další Vaše aktivity v oblasti Starého Hloubětína. Zejména jsme přivítali zlepšený celoroční ruční úklid chodníků od nečistot a plevele a zlepšení péče o zelené plochy. Dále děkujeme za odstranění náletových křovin okolo křížovnického statku a zelené plochy v Hloubětínské ulici podél oplocení stadionu a další . Věříme, že i v roce 2013 budete postupovat obdobně a nebude pro Vás problémem sekat i výše zmiňovanou zelenou plochu  v Hloubětínské ulici před školami podél oplocení stadionu 3 x za rok, což v minulém roce vzhledem k dnes odstraněným křovinám bylo obtížné  / v roce 2012 sekáno pouze 1 x /.Dovoluji si Vás upozornit, že MČ 14 na stadionu pořádá 1.6.2013 dětský den a k tomu již probíhá úklid stadionu.
     Občanské sdružení Starý Hloubětín o.s. si Vás dále  tímto dovoluje požádat o svolání obdobné schůzky mezi TSK a OSSH, jaká  se konala 23.5.2012 u Vás a na  které bychom řešili záležitosti  a problémy zajímající obě strany. Pro nás nejvhodnější se jeví termín někdy od  středy  22. do pátku 24. května 2013 dle Vašich možností, předpokládaná délka jednání cca 1 – 1,5 hodiny. Vámi upřesněný termín jednání nám sdělte mailem nebo telefonicky /281864348, 605363223/ v nejbližší době.  
    Ještě jednou děkujeme a těšíme se na jednání s Vámi u Vás.

                                                                                    Ing. Miloš Rašek
                                                            předseda občanského sdružení Starý Hloubětín o.s.

Příloha č.4.
Informace o jednání na TSK dne 28.5.2013
                                                                                     Technická správa komunikací
                                                                                     paní Merzová
                                                                                     Poděbradská
                                                                                     19800 Praha – Hloubětín

Věc :  stanovisko občanského sdružení  Starý Hloubětín o.s.  ke stavu vozovek, chodníků a přilehlých zelených ploch v oblasti Starého Hloubětína

Obyvatelé Starého Hloubětína / oblast mezi ulicemi Poděbradská, Průmyslová, Hostavická a Slévačská/ jsou krajně nespokojeni s dlouholetým tragickým stavem vozovek, chodníků a k nim přilehlých zelených ploch. Převážná většina  z nich je v majetku Magistrátu Hlavního města Prahy, pro kterou péči o ně zajišťuje Technická správa komunikací. V posledním roce se ze strany TSK a i MČ Prahy 14 zlepšilo čištění těchto ploch, naopak se téměř neprovádí ani ty nejnutnější opravy . Větší opravy nebo drobné investiční akce na zlepšení jejich stavu jako je stavba nového chodníku nebo uceleného úseku vozovky namísto dnešních nevyhovujících se v této oblasti neprováděla již několik desetiletí. Stav vozovek a chodníků se neustále zhoršuje hustotou provozu, klimatickými podmínkami a při nekvalitních opravách po havariích podzemních sítí nebo jejich dalších napojení. A tak občané a návštěvníci Hloubětína říkají ,, V Hloubětíně se po chodnících nedá chodit a po vozovkách jezdit , jsou to tankodromy. Tento stav je o to překvapující ve srovnání se sousedními čtvrtěmi jako jsou Kyje, Kbely nebo Horní Počernice, kde se v posledních letech prováděla obnova povrchů chodníků zejména ze zámkové dlažby a znovuzřízení povrchů vozovek.
Závady na chodnících, vozovkách a zelených plochách jsou zejména tyto :
-    Chybějící vylámané nebo nerovné obrubníky / například v Hloubětínské ulici u kostela svatého Jiří a zámku
-    Velké nerovnosti a hluboké díry, ve kterých se drží voda / v létě nečistoty, v zimě zamrzají / - například v Klánovické ulici u domu 711/17
-    Kilometry neošetřených spar při výstavbě nebo opravách podzemních inženýrských sítí, ve kterých roste plevel a tráva
-    Případné opravy chodníků a vozovek jsou prováděny nekvalitně / boule, nerovnosti, neproříznutí spar a zalití asfaltovou zálivkou, nedostatečné hutnění a následné sedání – například oprava Hostavické nebo ohromná prohlubeň v ulici V chaloupkách před domem 349/59
-    V mnoha ulicích destrukce povrchů vozovek / horní část Klanovické,V chaloupkách a většině ostatních ulic
-    Vyčnívající nebo propadlé kanalizační šachty a poklopy, vodovodní šoupata a pod – například v Klánovické ulici a jinde
-    Zřejmě není prováděna dostatečná kontrola oprav vozovek a chodníků po haváriích a pracech na inženýrských sítích  a požadovány opravy v záruční době – viz ulice v Chaloupkách u domu 349/59
-    Zelené plochy nejsou sekány 3 x za rok, první sekání je pozdě až na konci května nebo začátkem června / například v Hloubětínské ulici před školami bylo v roce 2012 sekáno pouze jednou /. Zelené plochy patřící MČ 14 jsou ošetřovány podstatně lépe než plochy v péči TSK.

V příloze Vám přikládáme konkrétní přehled závad na vozovkách, chodnících a zelených plochách v v ulicích  starého Hloubětína ke dni 22.5.2013 a žádáme o jejich odstranění v co nejbližším termínu. Dále žádáme o plánovité dlouhodobé zlepšení stavu formou oprav a drobných investičních akcí. Pro informaci uvádíme, že MČ 14 ve svém měsíčníku Listy Prahy 14 zveřejnila dlouhý soupis oprav na chodnících a vozovkách v jejich vlastnictví za rok 2012.
Co : MČ 14 – starosta Bc. Vondra
        MČ 14 – odbor dopravy

                                                            za občanské sdružení Starý Hloubětín o.s.
                                                            Ing. Rašek Miloš

PŘEHLED ZÁVAD NA VOZOVKÁCH,CHODNÍCÍCH A ZELENÝCH PLOCHÁCH
V HLOUBĚTÍNĚ / od Poděbradské k Hostavické/ - stav k 22.5.2013

Hloubětínská 

-    CH  - chodník před domem 9/14 – totálně zarostlý a téměř neprůchodný
-    CH – před autobazarem a plaveckým bazénem / hrozný stav /,zničený chodník ke kostelu sv. Jiří, kde několik metrů chodníku zarostlé travou, vyvrácené obrubníky okolo kostela, chybějící obrubníky a devastace chodníku podél parkoviště u křížovnického statku, špatně osazený obrubník při opravě vodovodního řadu v křižovatce Hloubětínská – Kyjská, zdraví nebezpečný chodník před domem č. 20A, u domu 376/14 posunuta dopravní značka k plotu – zůstala díra uprostřed chodníku, propadlý a nerovný chodník u domu č.2
-    V/ vozovka/-  u vjezdu do Gyncentra chybí živičná vrstva – štěrk je vyplavován do ulice a vysřelován projíždějícími auty na chodce, v křížení ulic Hloubětínská- Litošická začátkem roku oprava plynového potrubí / opravili i díry ve vozovce u svého výkopu – neprovedli proříznutí a zalití spar, ,u domu č.373/8 dvě díry ve vozovce- nebezpečné pro cyklisty sjíždějící dolů ulici velkou rychlostí.
-    Z/zelená plocha/ - nejsou v dostatečné míře sekány zelené plochy v ulici, npř. pás podél oplocení stadionu naproti obou škol byl v roce 2012 sekán pouze 1x a letos ne.
   Šestajovická
-    CH- chodník od přechodu pro chodce před Paprskem až k Hloubětínské ulici je značně nerovný, v prohlubních se drží voda s nečistotami,  která v zimě zamrzá a pod sněhem velice kluzká. Největší nerovnosti jsou před Paprskem, kde jsou vykládány a nakládány děti na vozíčcích. A po takovém chodníku chodí většina dětí z Hloubětína do obou škol, mateřské školy a Paprsku.
    Vaňkova
-     CH – u domů 4,8,10 není zpevněný chodník, od Vodáren nekvalitně opravená záplata/ díra/
-    V – u domu 4/434 vloni opravená díra je nově vzniklá,u domu č.16 díry,u domu 24/709 živičná záplata převyšující o 10 cm povrch vozovky
    Štolmířská – několik úplně vyvrácených obrubníků do vozovky, před mateřskou školou díra     
             ve vozovce
    Klánovická – V - s ulicí V chaloupkách nejhorší ulice, občany nazývané tankodrom / jedna
              horší záplata než druhá,/ vystouplé poklopy šachet a mnoho děr, npř. u domu 304,
              u třech garáží,u domů 307/32,305/28,22/291-úlomky ohrožují chodce a zejména    
             ohromná díra u 711/17- totální rozpad ,  naproti trafostanici a domu 283/6 díra.
             CH – u prvního věžáku u čerstvě opraveného chodníku okolo vodoměrného
             zařízení není provedeno zaříznutí a zálivka.

             V Klánovické ulici požadují obyvatelé Hloubětína  zařadit do plánu a provést za prodejnou železářství  nový krátký chodník do pokračování Svépravické ulice. Tam většina chodců chodí pod ořechem po nezpevněné blátivé cestě.

Čertouzská – V – na obou vozovkách se po letošní zimě objevila řada závad / zejména ve
               směru dolů
                CH – tragický je stav obou chodníků z Klánovické ulice do podchodu k náměstí,
                         které jsou nejčastěji užívanými chodníky v Hloubětíně. Tam navrhujeme
                        provést úplně novou konstrukci chodníků, po kterých jezdí i Vaše mechanismy     
                        při úklidu.
Svépravická – V-  v této ulici , po které vozí rodiče děti do školy ke starým nerovnostem   
                        vznikly přes zimu nové díry, npř. u domu 424/4
Kyjská –  V  - díra u objektu firmy Sportakcent. Občanské sdružení již dlouho požaduje
                        v  Hloubětínské ulici přes Kyjskou ulici zřídit pro chodce, zejména školáky
                        oficielní bezbariérový přechod, při kterém budou opraveny i zborcené
                        obrubníky.
Hostavická – V – v této ulici od ulice V chaloupkách byla na podzim 2012 provedena
                       živičná vysprávka děr. Kvalita provedené vysprávky je děsivá, takto se vozovky
                       nespravují ani v Albanii a zemích bývalého Sovětského svazu. Upozorňujeme
                       dále na díru před domem 364/11.
Horoušanská – po zimě ve vozovce vzniklo mnoho menších děr, zejména v dolní časti.
Chvalská – CH – u pošty propadlá vodovodní šachta a destrukce chodníku okolo/ na zlomení
                      nohy/
V chaloupkách – tato ulice společně s horním úsekem Klánovické jsou nejhoršími vozovkami
                      V Hloubětíně. Upozorňujeme na hroznou díru u domu 435/37, díry při vyústění
                      ulic Šestajovická a Čertouzská,  a před domy 476/71,475/73,473/77,472/79 a 83.
                     
 Nejtragičtější v Hloubětíně je rozsáhlá díra ve vozovce u domu 349/ 59  , kde se v roce 2012
provádělo napojení  nové kanalizační přípojky od nového domu na stávající kanalizační řad. Vozovka se v těchto místech propadla min o 25 cm a dnešní stav je smrtelně nebezpečný pro řidiče neznající tuto záludnost. Je okamžitě potřeba, aby  firma, která práce provedla zjednala okamžitou nápravu a nadále prováděla doplnění vrstev při dalším sedání  vozovky.
Poříčanská – V – nově vzniklé díry u domů 736/2,722/6 a 462/5.

Poznámka k zeleným plochám : Proč jsou tyto plochy sekány časově i místně na přeskáčku a ne naráz v jednom časovém období. Celkový dojem je proto negativní.

Zpracoval : ing. Rašek


Příloha č.5
Poděkování a další podněty

Vážená paní Hauserová,
dovoluji si touto cestou Vám i paní Merzové poděkovát za Vaše velice kladné reakce na požadavky občanského sdružení Starý Hloubětín o.s., které jsme Vám předali a projednali na jednání u Vás dne 28.5.2013. Velice nás potěšily opravené díry ve vozovkách a chodnících v mnoha ulicích Starého Hloubětína a  posekané zelené plochy okolo komunikací, například v Hloubětínské ulici. Mnoho obyvatel se kladně vyjadřovalo zejména k opravě chodníku v Hloubětínské ulici před domem 20 A a opravě vozovky v ulici V chaloupkách před domem 349/59. Ještě jednou děkujeme a věříme, že v této záslužné činnosti budete pokračovat. Dovolujeme si Vás dále upozornit, že se v letošním roce oproti loňskemu bohužel vůbec neprovádí čištění spar na chodnících a vozovkách od plevele a náletových křovin .Proto Vás žádáme, aby tato činnost byla obnovena a do 1.9. 2013, tj. do zahájení nového školního roku byly

alespoň vyčištěny ulice v okolí školních zařízeních v ulicích Hloubětínská, Šestajovická, Kyjská a Svépravická .Předem děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Ing. Rašek Miloš, předseda občanského sdružení Starý Hloubětín o.s.


Příloha č.6
Z á z n a m z  jednání na odboru dopravy a životního prostředí MČ 14, které se konalo dne 5.6.2013
Přítomni :  ing. Šustr – vedoucí odboru
                    Ing. Rašek – občanské sdružení Starý Hloubětín o.s. /OSSH/

1.    Úvodem ing. Rašek seznámil ing. Šustra s průběhem jednání zástupců občanského sdružení s TSK / pí Merzová, pí Hauserová /, které se konalo dne 28.5.2013.
Při tomto jednání byl předán TSK a následně projednán písemný elaborát ,,Stanovisko občanského sdružení Starý Hloubětín o.s. ke stavu vozovek,chodníků a přilehlých zelených ploch v oblasti Starého Hloubětína“ včetně přílohy ,,Přehled závad na vozovkách, chodnících a zelených plochách v Hloubětíně - stav k 22.5.2013. Přestože TSK jako vždy argumentovalo naprostým nedostatkem peněz pro vedlejší komunikace, okamžitě po jednání se začalo něco opravovat/ díry v ulicích Vaňkova, Klánovická a Šestajovická a posekána tráva v ulici Hloubětínská.
2.    Ing. Šustr byl poté seznámen s výše uvedenými elaboráty ,,Stanovisko“ včetně přílohy  ,,Přehled závad „ a  tato problematika s ním podrobně projednána. Bohužel ing. Šustr v důsledku závady na  počítačové síti v předstihu neobdržel tyto dva elaboráty a proto mu budou znovu urychleně zaslány.
3.    Občanské sdružení požaduje, aby MČ 14 požadovala od TSK podstatně zvýšenou péči o vozovky, chodníky a zelené plochy v oblasti Hloubětína a dlouhodobě investovat do jejich obnovy / alespoň 1 chodník a 1 vozovku nebo ucelené části ročně – dát to do investičních plánů /.
4.    MČ 14 v současné době zpracovává požadavky na náměstka ing. Pivce / nyní pověřen vedením TSK /, s kterým již 2 x jednala. Do požadavků budou zapracovány i body požadované OSSH.  Dalším pracovníkem, s kterým je možno jednat je i vedoucí oddělení provozu ing. Lubomír Šembera – Lubomír.sembera@tsk-praha.cz, 602662739, 225015391
5.    OSSH dále připomnělo své požadavky na odbor dopravy / viz  záznam z jednání u místostarosty Kudy ze dne 23.10. 2012 a dva elaboráty zaslané starostovi MČ 14 - celkový přehled problémů Hloubětína a pak 10 vytipovaných bodů k urychlenému  řešení z 07/2012/. Budou zaslány v příloze.
6.    OSSH  požaduje na MČ 14 jednat s Matanou, firmou obhospodařující majetek Židovské obce v Hloubětíně. Jedná se o úpravu prostoru před Gyncentrem/ svah, příjezdová komunikace/, jejichž úpravu přislíbil za Matanu ing. Doležal – vedoucí správy nemovitostí/ 604558267, 224828185-186, f.dolezal@matana.cz/ a také řádně se starat o jejich téměř 2 ha jejich pozemků okolo hloubětínského zámku.
7.    OSSH znovu připomnělo, že požadavky OSSH jsou totožné s body uvedenými v programovém prohlášení Rady MČ 14 pro volební období 2010 – 2014.
                        Záznam provedl ing. Rašek až po návratu do Prahy 12.6.2013


Příloha č.7
Stanovisko občanského sdružení Starý Hloubětín o.s. k projednávání a workshopu na  
          téma veřejného prostoru Hloubětín – bývalé Vetiškovo náměstí, které se konalo
         dne 27.5.2013 na Černém mostě.
Toto náměstí, které bylo postaveno na přelomu 60 – 70 let minulého století bylo dle našeho názoru  po stránce architektonické navrženo dobře a odpovídalo potřebám tehdy  rostoucího Hloubětína i když samozřejmě návrh a zejména stavební provedení bylo poplatné tehdejší době a materiálovým možnostem. Od té doby ovšem jeho význam a zatížení značně vzrostlo , neboť  v 70-tých  letech k němu byla protažena tramvajová trať   / dříve končila  u Rokytky/ a v 90-tých letech Metro . Náměstí se tak stalo dnes hlavním dopravním, obchodním a společenským centrem Hloubětína / pošta, spořitelna, banka, pojišťovna,knihovna, zastávky tramvají a metra, přestupní stanicí na autobusy a řada velkých i malých obchodů / asi postačující potřebám obyvatel Hloubětína/. Bohužel jeho významu ani zdaleka nevyhovuje jeho stavební stav a zejména v posledních letech naprosto nedostačující péče o povrchy náměstí a zelené plochy a tak dnešní stavební  stav a zelené plochy jsou ostudou Hloubětína.
    Proto nedoporučujeme měnit půdorys a využívání náměstí, je třeba pouze provést nové povrchy, vylepšit parkovou úpravu zelených ploch a doplnit o nové prvky. Architekti a projektanti, kteří samozřejmě budou při svém návrhu limitováni dnešním nedostatkem finančních prostředků by měli dle našeho názoru uvažovat a zapracovat tyto naše doporučení a požadavky :
1.    Provést nově povrchy pochozí části náměstí / vyspádovat, odvodnit, vybrat vhodný materiál na povrch – asi zámecká dlažba/. Dnešní povrch je značně nerovný, v mnoha prohlubních se udržuje  voda – nečistoty v létě, led v zimě, ve sparách plevel a tráva.
2.    Květinové záhony a ostatní zelené plochy je nutno buď opravit nebo navrhnout nové a provést parkové a zahradnické úpravy těchto ploch.
3.    Doplnit náměstí novými prvky / přístřešky u MHD a  případně i přímo na náměstí, koše, koše na psí exkrementy , stojánky na kola s možností uzamčení kol , informační tabule atd. Osazení nových  laviček je problematické, neboť ty dnešní slouží pouze bezdomovcům a ne řádným občanům k posezení a místům setkání.
4.    Doporučujeme zlegalizovat a zřídit nový zpevněný chodník namísto dnešní blátivé cesty od kiosků trafiky a květinářství k prodejně masa a uzenin v Chvalské ulici.
5.    V rámci této akce provést nové povrchy na cestě pro pěší z Klánovické ulice na náměstí a opravit schody do podchodu Poděbradské ulice.
6.    Koncepčně dořešit umístnění provizorních pevných stánků / doporučujeme ponechat trafiku a květinářství, zamezit vjezdu autoprodejen na náměstí nebo jim vymezit stání na kraji náměstí /například v prostoru náměstí naproti poště/, neboť ohrožují pohyb chodců. Dále omezit a trestat řidiče vozidel nemající povolení vjezdu na náměstí a vyhradit zásobování prodejen a obchodů  v jednotnou krátkou dobu od –do hodin.
7.    Pokud je to možné zrušit nebo prostorově omezit a odsunout autobazar více od náměstí nebo ohradit neprůhledným plotem.
8.    Zkoordinovat časově i stavebně postup prací na náměstí se soukromým majitelem rozhodujícího objektu na náměstí,, ve kterém je umístněna většina obchodů a provozoven. Dle našich informací připravuje majitel rozsáhlou přestavbu a opravu objektu. Po provedení přestavby objektu a opravy náměstí vyhlásit stavební uzávěru.
Po dokončení stavebních prací pak nadále sledovat stav náměstí a kontrolovat zejména :
a/ Kvalitu provedení  případných oprav povrchů po haváriích podzemních sítí.
b/ Stanovit přesný režim pravidelné údržby a zejména úklidu náměstí a péče o parkové a další zelené plochy.
c/ Vytlačit z náměstí bezdomovce.
Závěr : Občanské sdružení Starý Hloubětín o.s. požaduje stát se účastníkem stavebního řízení na opravu náměstí a do projektové dokumentace zapracovat body z tohoto našeho stanoviska.
Poznámka :  Velkoryse uvažující a solventní investor akce by asi pod náměstím vybudoval podzemní garáže tak, jak se to provádí skoro pod každým náměstím v cizině a v některých městech Čech / npř. Mladá Boleslav a další/. Tím by MČ 14 vyřešila problém celodenního parkování vozidel mimopražských obyvatel dojíždějících do Prahy do zaměstnání v blízkých ulicích u náměstí  a uvolnila přilehlé ulice u náměstí pro obyvatele Hloubětína. Tato varianta je asi dnes  nereálná.

                                                                             Ing. Miloš RašekPříloha č.8
Hloubětín - úpravy u vstupní části do zámku
Vážený pane inženýre,,

občanské sdružení Starý Hloubětín o.s. si Vám dovoluje připomenout Vaši informaci  a slib z roku 2012, že na základě našeho jednání s Vámi dne 17.5.2012 a následné telefonické a e- mailové koresponce byly do plánu na rok 2013 zařazeny dvě námi požadované práce v Hloubětíně. Jedná se o opravu komunikace z Hloubětínské ulice k zámku a provedení parkové úpravy svahů od Hloubětínské ulice a ulice U Slavoje. Realizace těchto dvou finančně a stavebně nenáročných prací by podstatně zlepšila vstupní část do zámků,ve kterém sídlí hojně navštěvované Gyncentrum a okolo něhož projde a projede tisíce chodců a vozidel včetně žáků dvou škol. Pro Vaší informaci uvádím, že na konci zimního období byly asi Vaší organizací nebo pracovníky Gyncentra odstraněny náletové keře, což jsme zřejmě omylem považovali za zahájení Vámi slíbených prací. Po několika jarních týdnech je tam ale situace opět neutěšená. Buďte tak laskav a sdělte nám, zda a kdy Vámi plánované práce budou zahájeny a do kdy plánujete jejich ukončení. Děkujeme.
Praha 21.5.2013                                               Za občanské sdružení předseda ing. Miloš RašekKontakt: staryhloubetin@seznam.cz