Starý Hloubětín o.s.
Úvod

Senior park

Dětské hřiště

2013 - činnost

2012 - rekapitulace

Dopis sousedům

Dopis starostovi

Cíle sdružení

Co nás trápí

Probíhající jednání

Stanovy

Organizace

Odkazy
 
Zpráva o činnosti Občanského sdružení Starý Hloubětín o.s. za rok 2012.

-    Občanské sdružení Starý Hloubětín bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra 27.2.2012 pod čj.VS/1-1/87796/12-R
-    Ustavující schůze se konala dne 8.3.2012, kde byl zvolen pětičlenný výbor v tomto složení : předseda - ing. Rašek, místopředseda – ing. Mamica,Mgr. Křepelková,Mgr. Novotná,ing. Hrdina. Zápis z ustavující schůze byl ověřen úřadem MČ 14 dne 9.5.2012
-    Občanské sdružení bylo dne 6.6.2012 zaregistrováno u Finančního úřadu Prahy 9
-    Občanské sdružení k 31.12.2012 má 20 členů
-    E- mail : staryhloubetin.@seznam.cz
-    Na webu www.staryhloubetin.cz jsou uveřejněny hlavní dokumenty občanského sdružení, které by občany Hloubětína mohli zajímat
-    Poštovní schránka sdružení je umístněna ve vstupní hale prodejny Penny vlevo
-    Občanské sdružení zpracovalo dopis, kterým sdružení informovalo příslušné úřady, organizace a občany Hloubětína o založení, územní působnosti a cílech sdružení. Dopis je uveden na www a byl v počtu 500 ks vkládán do poštovních schránek
-    Informaci o založení a cílech sdružení byla uveřejněna v měsíčníku MČ 14 – Čtrnáctka, měsíčníku MÚ Prahy 9 – Naše Praha 9 a novinách  Frnk
-    Hlavními pěti cíly občanského sdružení je zlepšení neuspokojivého stavu zelených ploch, chodníků a komunikací , zlepšit dlouho neřešený stav obou náměstí ve Starém Hloubětíně,obnovit nebo vybudovat dětská hřiště, obnovit sportovní činnost na zanedbaném  sportovním areálu  v Hloubětínské ulici a zlepšit stav neudržovaného lesíku  mezi Hloubětínem a Kyjemi
-    Pravidelné členské schůze se konají vždy první čtvrtek v měsíci od 19 hod v restauraci Na Slavoji. Celkem v roce 2012 se konalo 11 členských schůzí, průměrná účast je cca 6 členů + hosté . Příští schůze se bude konat výjimečně až v 7.2.2013
-    Vstupní jednání se starostou MČ 14 Bc. Vondrou  se konalo 13.4. 2012. Na základě požadavku pana starosty z tohoto jednání občanské sdružení zpracovalo pětistránkový elaborát/viz www/, ve kterém jsou vyjmenovány nedostatky v oblasti starého Hloubětína a návrhy na zlepšení neuspokojivého stavu. Tento elaborát byl  dne 9.7.12 předán panu starostovi, který převzetí potvrdil s tím,že se jimi  on a příslušné odbory MČ 14 budou zabývat .
-    Na dalším jednání s panem starostou dne 10.7.12 mj. pan starosta navrhl, aby sdružení vybralo 10 nejaktuálnějších problémů., které byly  starostovi předány/ viz www/.
-    Problematika dopravy, stavu vozovek, chodníků a zelených ploch  a dětských hřišť byla dále projednávána s místostarostou MČ 14 panem Kudou a jemu podřízenými  pracovníky odboru dopravy a životního prostředí dne 13.8. a 12.2.2012. 
-    Problematika územního rozvoje / areál fotbalového stadionu/ a připravovaných staveb v Hloubětíně/ npř. připravovaná a odložená stavba komunitního centra na místě zbořené staré školy a jiné/ byla projednána  na  stavebním odboru dne 11.6.2012. a na odboru územního rozvoje dne 28.6.2012.
-    Předseda občanského sdružení  ing. Rašek při svém vystoupení na jednání zastupitelstva MČ 14 dne 25.9.2012 v diskusním příspěvku seznámil všechny přítomné s naprosto zanedbaným stavem  starého Hloubětína, vznikem sdružení, jeho  cíly. Tyto cíle  jsou v mnoha bodech shodné s body Programového prohlášení Rady MČ 14 a proto požadoval zařadit do usnesení  provedení kontroly některých bodů tohoto prohlášení v oblasti Hloubětína za uplynulou polovinu funkčního období Rady MČ 14. Bohužel tento návrh neprošel hlasováním.
-    Občanské sdružení velkou pozornost věnovalo stavu vozovek, chodníků a přilehlých krajnic a zelených ploch, které v oblasti Starého Hloubětína jsou bohužel v majetku Magistrátu hlavního města Prahy a o jejich stav a úklid se stará Technická správa komunikací/ dále TSK/. Na vstupním jednání s TSK dne  23 .5. se zástupci sdružení seznámili se situací, povinnostmi TSK a vznesli požadavky na úklid, ošetřování zelených ploch a opravy chodníků a vozovek. Totéž pak bylo projednáno na ústředí TSK dne 26.6. a následně  při místním šetření s pracovníky TSK v okolí škol. Na nedostatky dále pak sdružení upozorňovalo TSK telefonicky, SMS,mailem i písemně.
Lze konstatovat, že v roce 2012 se zlepšil úklid vozovek a zejména chodníků, na kterém se podílela s TSK i MČ 14. Bohužel opravy vozovek a chodníky byly prováděny v naprosto nedostatečné míře a kvalitě.
-    Občanské sdružení delegovalo dvě své členky do komise dětských hřišť MČ 14. Do plánu MČ 14  byla  dodatečně zařazena stavba dětského hřiště v parku mezi Klánovickou a Šestajovickou ulicí za statkem s tím, že MČ 14 zajistí stavební úpravy , občanské sdružení se pokusí zajistit herní prvky formou sponzoringu od místních firem. V plánu je 11 herních prvků v ceně cca  770.000 Kč.
-    Poměrně úspěšná byla jednání s firmou Matana, která spravuje majetek Židovské obce v Hloubětíně, tj. objekty zámku a přilehlé pozemky.. Matana provedla opravu fasády svých objektů sousedících se zahradou kostela sv. Jiří a přislíbila v roce 2013 provést sadovou úpravu svahů pod parkovištěm u lékárny v Hloubětínské ulici a opravu komunikace ke Gyncentru. Zatím  Matana neakceptovala požadavek sdružení upravit pozemky o rozloze 2 ha v okolí hloubětínského zámku/ dříve zahrada školní družiny a sportovní a rekreační plochy u původního koryta potoka Rokytka.
-    Občanské sdružení připravovalo na žádost starosty anketu obyvatel Hloubětína o dalším využití a podobě prostoru po zbourané staré škole v Hloubětínské ulici. Následně ale pak bylo rozhodnuto, že toto bude řešeno v rámci nyní probíhajícího průzkumu kulturních a společenských potřeb Hloubětína, který po MČ 14 provádí ředitel KVIZ pan Kašpar. Naše sdružení předalo k tomuto průzkumu požadované informace a dokumenty.
-    Na jednání s pracovnicí bezpečnostní komise MČ 14 poskytli veškeré požadované informace k problematice bezpečnosti seniorů a předali požadované dokumenty.
-    O problematice dnes nevyužívaného a zdevastovaného stadionu v Hloubětínské ulici jednali naši zástupci se starostou MČ 14, která je rovněž minoritním majitelem pozemků na stadionu, dále s většinovým vlastníkem pozemků TJ Sokol Hloubětín, Uřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových /pozemek, který měl ve vlastnictví bude nyní po schválení církevních restitucí navrácen Řádu křížovníků/ a bývalým uživatelem stadionu TJ Slavoj Hloubětín, kterému patří rozestavěná budova  nad stadionem. Bohužel se nepodařilo dosáhnout i přes písemné a osobní urgence toho, aby všichni výše jmenovaní se o své pozemky a majetek v roce 2012 starali a zabránili jeho užívání narkomany, bezdomovci a kriminálními živly. Pozitivní je ale zjištění, že MČ 14 nepřipustí, aby pozemky stadionu byly zneužity pro komerční  využití a  musí nadále být jako žluté plochy využívány pro sport a tělovýchovu, k čemuž se hlásí I TJ Sokol Hloubětín. Ten v červnu 2012   předložil  na odbor územního rozvoje ke schválení projekt na zřízení 4 fotbalových hřišť pro malou kopanou včetně zázemí. Tento projekt nebyl komisí  schválen a vrácen k dopracování. Dle našich informací se do konce roku 2012 nic nového oficielně neprojednávalo.
-    Občanské sdružení dále pro informaci o svém působení, cílech a zmapování potřeb  
v Hloubětíně působících organizací jednalo s vedením Gyncentra, místním farářem Řádu křížovníků, ředitelem Paprsku,  náčelnicí  policie  MČ 14 a představiteli občanského sdružení Kyje.  
 Závěr : Z výše uvedené rekapitulace je patrný rozsah činnosti v roce 2012 založeného    Občanského sdružení Starý Hloubětín o.s., vypsány drobné úspěchy a hlavně co se nezdařilo a v čem musíme pokračovat v roce 2013. Proto přivítáme jakoukoliv pomoc a náměty ke zlepšení naší činnosti.


Zpracoval :  ing. Miloš Rašek  - Praha 15.1.2013

Kontakt: staryhloubetin@seznam.cz