Starý Hloubětín o.s.
Úvod

Senior park

Dětské hřiště

2013 - činnost

2012 - rekapitulace

Dopis sousedům

Dopis starostovi

Cíle sdružení

Co nás trápí

Probíhající jednání

Stanovy

Organizace

Odkazy

V á ž e n ý    p a n e    s t a r o s t o ,

jak jsme Vás informovali při osobním jednání dne 13.4.12 bylo v únoru 2012 založeno občanské sdružení Starý Hloubětín o.s. Dosavadní naše činnost je uvedena na našich www stránkách a dne 8.6.12 jsme Vám zaslali e-mailem leták informující o našich cílech a potěšila nás Vaše odpověď. Na základě naší schůzky s Vámi jsme zdokumentovali neuspokojivý stav starého Hloubětína a předkládáme Vám výsledky našeho pohledu, včetně některých návrhů na řešení nepříznivé situace v jednotlivých oblastech.

 

        1)      Neuspokojivý stav zelených ploch, chodníků a vozovek

Stav zelených ploch, chodníků a vozovek v oblasti starého Hloubětína je dle našeho názoru oproti jiným částem MČ 14 velice špatný, na mnoha místech kritický. Hustota provozu a počet parkujících vozidel neustále přibývá, vzhledem ke stáří inženýrských sítí rovněž přibývá i jejich oprav s nutnými výkopovými pracemi a tomu neodpovídá údržba a opravy chodníků a vozovek. Provádějí se pouze nejnutnější opravy a často i v nedostatečné kvalitě. Velkým problémem je velký počet spár ve vozovkách a chodnících, které zarůstají plevelem a náletovými keříky. Jedná se o spáry vzniklé při opravách inženýrských sítí, spáry mezi zdmi oplocení a chodníkem, mezi chodníkem a obrubníkem, mezi obrubníkem a vozovkou a v místech vyvrácených obrubníků. Samostatnou kapitolou je údržba zelených ploch podél vozovek a chodníků a dalších zelených ploch.

Výše uvedené nedostatky jsme zjistili zejména v následujících místech:
Chodník a přilehlá plocha u plaveckého bazénu.
Chodník od náměstí podél zbořeniště staré školy, kostela sv. Jiří až ke Gyncentru.
Stav parčíku před kostelem a zbořeništěm ( rozježděné nezpevněné cesty, neoprávněně parkující vozidla, naprosto nevhodné provizorní oplocení zbořeniště s nebezpečnými a nevzhlednými rozvaděči a zaplevelením prostoru před a za oplocením.
Nedokončená vozovka od Hloubětínské ul. na parkoviště u lékárny Gyncentra.
Neupravené svahy pod parkovištěm Gyncentra.
Dlouhodobě neupravená zelená plocha v Hloubětínské ul. podél oplocení stadionu.
Větve stromů a keřů ze stadionu zasahující až do průjezdního profilu vozovky.
Divoké parkoviště u křížovnického statku s vylámanými a nebezpečnými obrubníkovými kostkami.
Neudržovaná náletová zeleň podél křížovnického statku v ul. Hloubětínská a Šestajovická.
Rozbité schodiště, chybějící zábradlí a zřícená část skály pod zámečkem v ulici U Slavoje.
Chodníky a přilehlé zelené plochy u obou škol, mateřské školky, Dětského centra Paprsek v ul. Hloubětínská, Šestajovická, Svépravická a Kyjská.

Dle našeho názoru by bylo vhodné, aby 1.9. každého roku děti přicházely do škol po upravených chodnících.


Nebezpečná situace na úzké vozovce před Dětským centrem Paprsek, kde v ranních a odpoledních hodinách vykládají a nakládají do aut postižené děti v těchto dobách velmi frekventované Šestajovické ul. v bezprostřední blízkosti přechodu využívaného zejména školáky.
Naprosto zanedbaný je stav zelených ploch od Poděbradské ul. podél Průmyslové ul. ( také u lokality Pražský zlom ) až k ul. V Chaloupkách ( v místě pěší lávky přes Průmyslovou ul. ). Namísto dříve udržovaných ploch pro rekreaci a sport jsou dnes tyto plochy zarostlé náletovými stromy a keři a jsou tím nebezpečné. Všechny výše uvedené nedostatky včetně děr a proláklin ve vozovce jsou bohužel prakticky ve všech ulicích Starého Hloubětína. V obrazové příloze jsou tyto nedostatky zdokumentovány.
Navrhujeme využít při úklidu a údržbě ulic, chodníků a zeleně nezaměstnané, kteří plní obecně prospěšné práce. Předpokládá to ovšem organizovat a kontrolovat jejich práci a vybavit je příslušným nářadím zejména na odstranění a odvoz plevele z okrajů ulic i chodníků, případně je vhodně je na dosažených výsledcích zainteresovat. Od majitelů pozemků důsledně vyžadovat odstranění přerůstající zeleně přes oplocení pozemku, mnohde vyhánějící chodce z chodníků do ulice.

 


        2)      Dlouho neřešený stav náměstí ve Starém Hloubětíně a náměstí u obchodních ploch /dřív Vetiškovo náměstí/

Hloubětínská ulice/ od Poděbradské k základní škole/ a náměstí u obchodních ploch jsou hlavními dopravními,obchodními a společenskými centry starého Hloubětína a jejich stav je mírně řečeno žalostný a proto si dovolujeme na tento stav upozornit, provést výčet nedostatků a případných návrhů na řešení.

A –Staré hloubětínské náměstí a část Hloubětínské ulice

Staré hloubětínské náměstí ztratilo svoji historickou tvář na úkor dnešního komerčního využití včetně všude přítomných reklam. Stav chodníků a divokého parkoviště u autobazaru a plaveckého areálu je velice špatný, rovněž plocha po zdemolované budově vedle hotelu Bella by vyžadovala lepší úpravu.
Naprosto kritický je stav podél zbořeniště staré školy, kostela až ke stadionu /viz odstavec 1/.
Občanské sdružení připravuje anketu obyvatel Hloubětína o využití plochy po zdemolované staré škole a blízkého okolí. Dnešní stav je ostudou Hloubětína, zbouráním budovy a zdi ke kostelu se odkryly nevábné pohledy na pozemky v majetku Židovské obce a MČ 14 /dříve udržovaná zahrada školní družiny/. Rovněž dnešní oplocení pozemku s nevzhlednými rozvaděči, stav parčíku po stavebních pracích a jeho neudržovatelnost je nejhorším provizoriem. Odkladem nebo úplným zrušením výstavby komunitního centra je zřejmě odložena nebo zrušena výstavba parkoviště na druhé straně ulice u křížovnického statku. Dnešní stav divokého parkoviště je nebezpečný nejen pro auta a jejich řidiče, ale zejména pro chodce.
K řešení je i bývalý křížovnický statek , který po mnoho let chátrá a jeho dnešní stav je rovněž ostudou Hloubětína. Zejména zdi zahrady / dnes v majetku firmy Bovin/ z Hloubětínské a Klánovické ulice jsou zchátralé. Zřejmě se statek vůbec neopravuje a čeká se na církevní restituce. Někteří obyvatelé projevují lítost nad tím, že komplex není využit jako Chvalský nebo Čertouzský statek. Nabízí se také varianta místo stavby komunitního centra využít k podobnému účelu zrekonstruovaný bývalý křížovnický statek.

B – Náměstí u obchodních ploch / dříve Vetiškovo náměstí/

Životní prostředí a stavební stav náměstí se neustále zhoršuje. Ubylo zeleně včetně květinových záhonů, naopak přibylo pojízdných prodejen, pochybných stánků a je shromaždištěm narkomanů a bezdomovců, kteří okupují lavičky a znečišťují okolí náměstí.
Náměstí by potřebovalo provést nový povrch včetně odkanalizování. Záhony na náměstí doporučujeme osadit takovými květinami, aby alespoň po větší část roku kvetly. Ostříhat keř před hodinami u Poděbradské ulice, aby na ně bylo z náměstí vidět. Omezit vjezd vozidel zásobování na nezbytnou dobu pro vyložení a naložení nákladu, aby se pro některé pohodlné řidiče nestalo trvalým bezplatným parkovištěm. Při povolení stánkového prodeje dbát na vzhled stánků nebo prodejen a sortiment nabízeného zboží, jako je tomu u dobře organizovaných farmářských trhů v jiných částech.
Na náměstí je nedostatek nádob na odpadky včetně nádob na psí exkrementy.
Doporučujeme zvýšit počet nádob na psí exkrementy, určit místo pro venčení psů a důsledně provádět kontroly a pokutování neukázněných majitelů psů.
Problémem ve Starém Hloubětíně a zejména u obou jeho center je nedostatek parkovacích míst, přičemž neustále přibývá vozidel místních a zejména cizích. Auta parkují všude v zeleni, na chodnících, v zatáčkách. Řešením by bylo vybudovat rezidentní parkovací místa a rezidenty vybavit placenými parkovacími kartami. Auta stojí na veřejném prostranství, zatímco majitelé domů si museli koupit pozemek, postavit garáž nebo parkoviště a platí daň z nemovitosti. Parkování za účelem nákupu časově omezit a kontrolu provádět přes mobilní parkovací karty tak, jak je běžné v okolních zemích. Tím by se zamezilo celodennímu parkování cizích osob, které pak pokračují do práce MHD. Řešením by bylo vybudovat nová placená parkoviště na úkor provozů, které do obydlených částí nepatří.
Zlepšit stavební stav stanovišť na tříděný odpad / dnes různě v zeleni, na chodnících bez označení odpovědné osoby/. Přibývá volně přístupných nádob na domácí komunální odpad,které stojí na veřejných místech namísto aby byly umístněny na pozemku vlastníků nebo pronajatém místě. Neměly by být volně přístupném a opět označené odpovědnou osobou.


        3)      Obnovení nebo vybudování dětských hřišť podle doporučení EU.

Stav dětských hřišť v oblasti Starého Hloubětína je zcela nevyhovující. Oproti situaci před cca 20 roky, kdy v oblasti bylo mnoho funkčních dětských hřišť a zelených travnatých ploch pro děti a mládež. Dětská hřiště byla na pozemku mezi statkem a obytným domem mezi Klánovickou a Šestajovickou ulicí, dětské hřiště na konci ulic Hostavická a Kyjská, dětské hřiště nad křížením ulic Vaňkova a V chaloupkách. Byla možnost používat celý areál stadionu Slavoje v Houbětínské ulici, možnost využívat rozsáhlé travnaté plochy okolo dřívějšího toku potoka Rokytka atd. Z toho v Hloubětíně téměř nic nezbylo.
Velice oblíbený byl rovněž areál bývalého přírodního koupaliště na Rokytce pod Hořejším rybníkem a celé upravené okolí Hořejšího rybníka. Opakem je tedy dnešní stav,kdy bývalá dětská hřiště jsou neudržovaná, zarostlá náletovými stromy a keři a používaná bezdomovci a jako psí WC. Dnes používané je pouze částečně dětské hřistě na konci ulic Hostavická a Kyjská, a to pouze za cenu soukromých příspěvků a obětavosti několika obyvatel.  Proto navrhujeme zřídit pro oblast starého Hloubětína alespoň jedno dětské hřiště dle směrnic Evropské unie (podobné jaké je v areálu školy v ulici Bří.Venclíků).
Dle našeho názoru je nejvhodnější pro vznik tohoto hřiště pozemek bývalého hřiště a parku mezi statkem a obytným domem mezi ulicemi Klánovická a Šestajovická. Pozemek se nachází v těsné blízkosti obou škol v Hloubětínské ulici, naproti mateřské škole a sociálnímu centru Paprsek a uprostřed bytové zástavby. Rovněž doporučujeme vylepšit stav dnes jediného dětského hřiště na konci ulic Hostavická a Kyjská /oplocení, herní prvky pro různé dětské věkové kategorie atd./. Pro informaci uvádíme, že naše občanské sdružení delegovalo dvě naše členky, ing. Dančišinovou a Mgr. Novotnou do komise MČ 14 ( p. Blažková ) zabývající se problematikou dětských hřišť.

            4)      Zanedbaný areál fotbalového stadionu v Hloubětíně a návazných ploch .

Jedním z hlavních důvodů založení občanského sdružení byla obava , aby nedošlo ke změně územního plánu a namísto sportoviště /žlutá plocha/ nebyly pozemky zneužity pro jiné účely. Dále pro obyvatele Hloubětína je nepřijatelný dnešní stav areálu, který namísto plného využití pro sportovní účely je eldorádem narkomanů, bezdomovců, kriminálních živlů, a je rovněž využíván jako psí záchodky a musí být pod každodenní kontrolou Policie MČ 14, neboť je bezpečnostním rizikem v centru Hloubětína. Sportovní činnost TJ Slavoj Hloubětín /turistika,cykloturistika a odbíjená/ je z výše uvedených důvodů silně omezena a znehodnocena.
Dle posledních informací současný majitel většiny plochy pozemků v areálu Tělocvičná jednota Sokol Hloubětín již rozhodl o dalším využití stadionu, je nebo před uzavřením je smlouva s budoucím nájemcem. Předpokládáme, že areál bude i nadále využíván pro sportovní účely zejména pro obyvatele a děti Hloubětína. Naše občanské sdružení chce i nadále kauzu stadionu sledovat, být účastníkem řízení a uplatnit následující požadavky:
Občanské sdružení SH o.s. se přihlásí za účastníka všech územních a stavebních řízení týkajících se areálu, jehož pozemky jsou rozděleny mezi tři majitele, a na těchto pozemcích se nacházejí nemovitosti v majetku TJ Slavoj Hloubětín. Požadujeme provést důkladné chybějící oplocení areálu, které by odolalo nájezdům bezdomovců a kriminálních živlů. Požadujeme důkladné odstranění náletových stromů a keřů, které majiteli nebylo min. 15 let prováděno. Požadujeme odstranění nebo prořezání stromů a keřů, které zasahují do Hloubětínské ulice a ul. U Slavoje. Odstranění vzniklé černé skládky na západní straně areálu.
Je nezbytné dořešit majetková práva a poměry v areálu. Veškeré objekty na stadionu byly provedeny z prostředků bývalého majitele, uživatele a nájemce TJ Slavoj Hloubětín nebo prostředků jimi získanými většinou brigádní činností členů jednoty /tribuna, oplocení, buňky, dvě antuková hřiště, hřiště s živičným povrchem, zděný objekt oddílu turistky, přípojky vody a elektřiny a komunikaci se živičným povrchem.
Neznáme obsahy smluv mezi Sokolem a TJ v posledních 15 letech, ale je jasné a prokazatelné,že TJ Slavoj provedla na své náklady travnatou plochu, závlahový systém včetně automatizace a zesílení vodovodního řadu na stadion. Vlastník části areálu TJ Sokol pro údržbu areálu mnoho neudělal, přestože jej po dobu cca 10let pronajímal.
Upozorňujeme, že nový nájemce bude muset provést nové napojení vody a elektřiny, neboť stávající napojení je vedeno z areálu TJ Slavoj a je nedostatečné.
Neznáme rozsah nové výstavby, ale bude nutno řešit přístup na stadion, parkoviště, příjezdové poměry atd. Již před 15 lety, při plném fungování oddílu kopané /5 družstev kopané/ v době mistrovských utkání byla Hloubětínská ulice zahlcena, divoce parkující auta silně omezovala průjezd ulicí a neumožnila průjezd sanitních a hasičských vozů.

 

        5)      Neudržovaný lesík nad Hloubětínem / směrem k Aloisovu/ včetně bývalé překážkové dráhy.

Lesík nad Hloubětínem se nachází v oblasti biokoridoru a tomu neodpovídá jeho současný stav. Doporučujeme ve spolupráci s Lesy hl.m.Prahy dosáhnout pravidelné údržby, zejména úklidu odpadků, likvidace černých skládek, odstranění náletových křovin a komplexně řešit zeleň v oblasti biokoridoru. Dále pak využít lesík pro sportovně rekreační činnost, např. obnovení překážkové dráhy apod. Ve spolupráci s Prahou 9 opětně propojit lesík s rekreačními oblastmi Prahy 9, tj. napojení na cyklostezku kolem Hořejšího rybníka a nově budovanou rekreační zónu okolo nových bytových domů v ulici Nademlejnská.

 

Závěr :

Abychom zdokumentovali pokud možno objektivně stav starého Hloubětína, vyfotili jsme celou řadu míst a v příloze předáváme CD s těmito záběry. Při svém vzniku jsme ve stanovách sdružení vyjádřili naše základní cíle takto:

 

Stanovy čl.3  - Základní cíle sdružení
Základním cílem sdružení je hezká, udržovaná, opravená, čistá a bezpečná část města, ve které budou obnoveny a rozvíjeny zelené plochy k odpočinku a rekreaci, dětská i sportovní hřiště, opravené a čisté ulice a chodníky, část města, ve které lidé budou rádi bydlet a rádi ji budou navštěvovat, ve které nebudou likvidovány rekreační a odpočinkové plochy.

Předpokládáme, že tyto naše podněty alespoň nějakou měrou přispějí k naplňování těchto cílů. Věříme, že nás MČ PRAHA 14 i vy sám, pane starosto, spolu s Vašimi spolupracovníky v tomto našem úsilí také prakticky podpoříte. Uvítali bychom, kdyby se členem Komise územního rozvoje a životního prostředí MČ 14 stal i zástupce našeho Občanského sdružení. Jmenování členů komise je ve Vaší kompetenci.

V Praze 9.července 2012

 

 

                                                                                                                             Ing.Miloš Rašek

                                                                                              Předseda občanského sdružení Starý Hloubětín o.s.Přílohou bylo i CD s prezentací v Microsoft PowerPointu.

 


Kontakt: staryhloubetin@seznam.cz