Starý Hloubětín o.s.
Úvod

Senior park

Dětské hřiště

2013 - činnost

2012 - rekapitulace

Dopis sousedům

Dopis starostovi

Cíle sdružení

Co nás trápí

Probíhající jednání

Stanovy

Organizace

Odkazy

Historie nového dětského hřiště ve Starém Hloubětíně.

Jedním z důvodů vzniku našeho občanského sdružení byla skutečnost, že ve Starém Hloubětíně v posledních letech pomalu ale jistě zmizela skoro všechna dětská hřiště. Starší z nás si ještě pamatují, že si  naše děti a později ještě naše vnoučata chodila hrát na dětská hřiště v parku vedle statku za zdravotním střediskem, ale i na konci ulice v Chaloupkách u křižovatky Vaňkova Štolmířská pod  lesoparkem. Bohužel v roce 2012 už nebylo z obou hřišť vůbec nic. Proto již na prvním jednání s panem starostou Bc.Radkem Vondrou dne 13.dubna 2012 jsme kromě jiných nedostatků projednávali také snahu OS o zlepšení stavu dětských hřišť ve Starém Hloubětíně. Dvě naše zástupkyně Ing.Andrea Dančišinová a Mgr.Katka Novotná se staly členkami komise pro dětská hřiště, ale i tam zjistily, že se v nejbližší době s obnovou dětských hřišť ve Starém Hloubětíně v plánech městské části nepočítá. V programovém prohlášení Rady MČ Prahy 14 pro volební období 2010-2013 je uvedeno v bodě 1.6 :Vypracovat koncepci dětských hřišť jako samozřejmé součásti MČ Praha14 a soustředit pozornost nejen na jejich počet, ale také na kvalitu a umístění dle potřeb občanů. Navrhl jsem proto, že se pokusíme najít prostředky na dětské hřiště ve Starém Hloubětíně u sponzorů z řad podnikatelů a společností působících ve Starém Hloubětíně, když městská část Praha 14 nechá u renomovaného dodavatele zpracovat nabídku herních prvků na bývalé dětské hřiště v prostoru proti bazénu v parku za statkem mezi ulicemi Klánovická a Šestajovická. Dětská hřiště na Úřadu městské části má v kompetenci místostarosta Mgr.Aleš Kuda a u něj konkrétně Ing.Markéta Adámková. Koncem listopadu podle dohody mezi MČ a firmou Hřiště s.r.o. z Brna byla vypracována nabídka dětského hřiště s 11 herními prvky za celkem 943.428.-Kč včetně DPH.( nabídka N12A138 z 27.11.2012 je uvedena v příloze.) Po obdržení nabídky jsme dali k posouzení sestavu hřiště našim členkám komise, které je konzultovaly s ostatními maminkami ve Starém Hloubětíně a učitelkami v mateřských školkách. Nabízené herní prvky pro věkovou kategorii 3-14let se jim zdály málo vhodné pro zejména malé děti. Důvodem námitek byla zejména skladba malých dětí z rodinných domků ve Starém Hloubětíně, které mají díky izolaci oproti dětem ze sídliště z velkých domů problém s navázáním komunikace s ostatními malými dětmi. Navrhovali jsme proto zohlednit skladbu herních prvků na menší děti již od dvou let. Z počátku byly názory obou stran poměrně rozdílné a autoři návrhu se cítili dotčeni z uváděných výhrad maminek. Naštěstí se podařilo najít vzájemné pochopení a jako kompromisní byla vypracována a předložena nová nabídka stejného dodavatele z 5.3.2012 s celkem 18 herními prvky v ceně 960.982.-Kč. (uvedena v příloze). Byly přidány zejména herní prvky pro malé děti jako pružinová houpadla, pískovna, hnízdo a domeček. Díky shodě na herních prvcích bylo možno začít intenzivně hledat sponzory dětského hřiště.

Podle našeho návrhu a po dohodě s panem místostarostou Mgr.Kudou jsme začali oslovovat potencionální sponzory se žádostí, aby si pořídili na své náklady herní prvek včetně dopravy, montáže a DPH a poté jej věnovali Městské části P 14. Nebyl to nejlepší nápad a složitá administrativa s takovým postupem sponzory spíše odrazovala než inspirovala. Rovněž jsme byli poměrně příliš optimističtí s odhadem, kolik finančních  prostředků můžeme získat od velkých společností a firem sídlících nebo působících v Hloubětíně nebo na Praze 14. Dopis sponzorům napsal 13.března Mgr.Kuda, ve kterém se mmj.uvádí: Městská část Praha 14 byla oslovena „občanským sdružením Starý Hloubětín“ ke spolupráci na rozvoji oblasti Starého Hloubětína. V rámci této spolupráce vznikl požadavek na obnovení dětského hřiště v ulici Klánovická. V tomto místě hřiště již bylo, ale před lety bylo zrušeno z důvodů nevyhovujícího stavu. Existence důstojného dětského hřiště v této lokalitě se jeví jako velmi potřebná. ( celý text dopisu je v příloze). Jménem OSSH jsem oslovil celou řadu potencionálních sponzorů žádostí o poskytnutí daru herních nebo herního prvku nebo alespoň finančních prostředků na pořízení těchto prvků. Optimisticky jsme očekávali získání celé částky nebo alespoň její podstatné části na pořízení dětského hřiště. V první řadě jsme oslovili velké banky, které mají pobočky v Hloubětíně Českou spořitelnu a Komerční banku. Z dopisu uvádím alespoň část:

Česká spořitelna, a.s., Ing.Petr Samek regionální ředitel pobočkové sítě.  

Vážený pane řediteli, obracíme se na Vás jménem Občanského sdružení Starý Hloubětín o.s.(dále jen OS). Naše OS bylo registrováno dne 27.2.2012 pod č.j. VS/1-1/87796/123-R, IČO 22751211. Základním cílem sdružení je hezká, udržovaná, opravená část města, ve které budou obnoveny a rozvíjeny zelené plochy k odpočinku a rekreaci, dětská i sportovní hřiště, opravené a čisté ulice a chodníky, část města, ve které lidé budou rádi bydlet a rádi ji budou navštěvovat, ve které nebudou likvidovány rekreační a odpočinkové plochy.Naplňování těchto cílů  je v současné době poměrně obtížné, zejména z důvodů nedostatku finančních prostředků na cokoliv. Přesto se nám ve spolupráci s Městskou částí Praha 14 podařilo připravit projekt obnovy dětského hřiště v centrální části Starého Hloubětína mezi ulicemi Klánovická a Šestajovická. Jedná se o pozemek ve vlastnictví městské části a jak je zřejmé z přiloženého dopisu zástupce starosty Mgr.Aleše Kudy, je městská část ochotna a schopna na uvedeném pozemku opět dětské hřiště vybudovat. V cílové podobě je podoba hřiště zřejmá z rovněž přiložené nabídky Dětského hřiště zpracované firmou Hřiště s.r.o. ze dne 5.3.2013.    ( celý text v příloze)   dále : Obracíme se proto na Vás se žádostí o sponzorský dar, který by umožnil pořízení herních prvků na zřízení hřiště nebo alespoň jeho nějakou část. Vybrali jsme si Vás zejména z důvodů, že jste největší a nejúspěšnější  banka u nás a také máte svoji pobočku v Praze Hloubětíně.

Očekávali jsme od ČS dar cca 150-200tis.Kč, zejména díky předběžnému neformálnímu předjednání daru. Bohužel se naše očekávání poněkud komplikovala skutečností, že ČS se v té době dověděla, že nejspíš nedostane od státu slibovanou a podepsanou velkou zakázku S-karet, na kterou vynaložila snad 300 mil.korun na přípravu a reklamu. Nakonec věnovala ČS na dětské hřiště pouze 25.000.-Kč. Zdálo se nám to málo, ale nakonec to byla jediná banka, která vůbec na DH v Hloubětíně  přispěla. Oslovili jsme kromě ČS a Komerční banky ještě PRE, nadaci VEOLIA, nadaci Telefonica, pojišťovny UNIQA a Hasičskou vzájemnou, Tipsport, lékárny Novafarm z těch větších společností. Dále jsme oslovili firmy VARIA s.r.o., MONTSERVIS a.s., SIMACEK FACILITY.s.r.o. a řadu dalších včetně všech autobazarů, celkem 56 firem, společností a nadací. Většina z nich nám vůbec neodpověděla. Jedenáct z nich nám odpovědělo, že bohužel nám nic nemohou dát a pouze Sporakcent spol.s r.o. nám poskytl finanční dar.

Protože se nám v podstatě nedařilo získávat sponzory z řad společností a firem, rozhodl jsem se po poradě s rodinou, že sami věnujeme jeden herní prvek na DH. Vybral jsem ten nejlevnější a doufal, že to inspiruje i další dárce. Skutečně  dvě firmy nebo jejich jednatelé Ing.Jiří Balcar z  Elvia spol.s r.o. a manželé Houškovi ze STARLINE se rozhodli podle naší původní představy zakoupit a posléze věnovat darem herní prvek DH. Dalšími dárci byly Mgr.K.Novotná, Ing.A.Dančišinová a přátelé. Dále zastupitel MVDr.M.Pangrác a přátelé.

Určitou naději v nás vyvolala PPF banka, která po oslovení poslala svého zástupce, který si prohlédl prostor, kde mělo být hřiště v Hloubětíně vybudováno a setkal se tam s předsedou OSSH Ing.Raškem a místostarostou Mgr.Kudou. Byl jsem v té době v nemocnici, ale podle vyjádření obou jmenovaných se o předpokládaném příspěvku v řádu cca 200-250 tis.Kč vyjadřoval poměrně optimisticky. V té době jsme si byli jisti, že významný dar nám skutečně v nějaké podobě umožní dětské hřiště v roce 2013 vybudovat. Bohužel jsme jásali předčasně. Nejdřív jsme obdrželi informaci, že vzhledem k darům, které PPF banka věnuje na pomoc postiženým při povodních bude letos dar redukován pouze na 100 tisíc korun a nakonec neposkytli ani korunu. Zdůvodnili to podle jejich názoru neoprávněným vyřazením z výběrového řízení městské části P 14 na služby, které neměly s DH nic společného.

Abychom získali prostředky na dětské hřiště alespoň v nějakém skromnějším rozsahu než jsme původně s MČ plánovali, rozhodli jsme se na návrh Ing. Miloše Raška oslovit jednotlivé dárce z řad obyvatel Hloubětína. Ostatní se k tomuto návrhu stavěli spíše skepticky, ale nakonec měl pravdu Miloš Rašek a podařilo se mu získat od obyvatel Starého Hloubětína a okolí celkem 95.500.-Kč. Celkem jsme mohli společně zakoupit 8 herních prvků, které jsme po převzetí od dodavatele darovali MČ Praha 14. Na sbírce peněz na dětské hřiště se kromě již výše uvedených podíleli:David Bareš, Jan Bohata, Milena Braunsteinová, Kamila Caldrová, rodina Ciniburkova, Ing.Libuše Hartmanová, Jan Hněvkovský, Ing. Martin Hrdina, Ivan Ješátko-Compas, MUDr.Jan Kaufmann, manželé Klusákovi, manželé Kodýskovi, Otakar Kott,Jitka Krátká, manželé Krýdovi, Mgr.Mária Křepelková, Karel Křítek (Bobr), MUDr.Lubomír Kulíšek, manželé Lukešovi, Kamil Měšťák, Eva Olivová, rodina Patočkova, Martin Pazlar a Klára Golová, Vladimíra Petzoldová, manželé Pěkní, manželé Raškovi, Ing.Hana Rašková, Anna Roe, Jana Roe, Evženie Řibřidová z pozůstalosti, Martin Skřibský, Dagmar Svobodová, Ing.Michal Vaněk, Josef Vorurka-restaurace Slavoj a manželé Žákovi. Městská část Praha 14 získala sponzorské dary na vybudování DH ještě od společnosti BigBoard Praha 240.000.-Kč a společnosti Gekon,s.r.o.  80.000.-Kč. Vyzvali jsme rovněž dodavatele firmu Hřiště s.r.o., aby se k naši iniciativě připojila a podle nám známého příslibu dodala jeden herní prvek Hnízdo bezplatně.

 Nakonec na základě takto získaných prostředků ze všech zdrojů se svým usnesením Rady městské části Praha 14 č.428/RMČ/2013 ze dne 8.7.2013 rozhodla městská část i díky nalezeným úsporám ve svém rozpočtu uzavřít Smlouvu o díle na ostatní herní prvky s dodavatelem a vybudovat hřiště v celém rozsahu podle nabídky. Společným úsilím všech se nakonec mohlo vybudovat dětské hřiště a po provedených přípravách prostoru se začalo s dodávkou a montáží všech herních prvků od 19.srpna 2013 ( fotodokumentace je v příloze). Protože jsem všem sponzorům slíbil sledovat řádný průběh výstavby hřiště, opatřil jsem si v předstihu dokumentaci o herních prvcích hřiště, zejména o kotvení prvku a dopadových plochách. Při stavbě hřiště jsem každý den navštěvoval staveniště a kontroloval výkopy a následné kotvení všech sloupů i ohrazení pískoviště a dopadových ploch u houpaček a prvků GIBON, aby nemohlo následně docházet k devastaci ohrazení při nedodržení technologických postupů stavby. Všechny jednotlivé kroky jsem také zachytil fotodokumentací. Některé fotky přikládám pro ilustraci v příloze. Po dokončení prací firmou Hřiště jsem společně s Ing.Markétou Adámkovou  v zastoupení dárců prvků  KONÍK, ŽABKA, GIBON 1,2,3,4,16 a 17  uvedené  prvky převzal dne 2.9.2013 včetně předávacích protokolů, Pokyny pro kontrolu a údržbu herních sestav společnosti Hřiště s.r.o., Certifikáty typu výrobků, Prohlášení o shodě a Soupis herních sestav dodaného Dětského herního systému. Následně jsem v souladu s uzavřenými Darovacími smlouvami protokolárně všechny převzaté prvky předal Ing.Adámkové. Pod taktovkou městské části byly dodělány všechny finální úpravy. Dokončení dopadových ploch, oplocení hřiště včetně laviček a odpadního koše. Poslední akcí bylo zatravnění povrchu hřiště a vybudování vstupu na hřiště.

24. září bylo  hřiště slavnostně otevřeno za přítomnosti snad stovky dětí panem starostou Bc.Radkem Vondrou. Zahájení se zúčastnili kromě nás z OSSH také někteří sponzoři, rodiče  i prarodiče a diváci. Zásluhou Bc.Michaely Všetěčkové a Ing.Petry George z Ú MČ P 14 byl pro děti kromě hezkých pozvánek připraven zajímavý program, soutěže a dárečky pro vítěze a lízátka pro ty méně úspěšné. Hlavním zadostiučiním pro všechny je zejména skutečnost, že Hloubětínské děti si opět mají kde hrát. Děti nové dětské hřiště berou a každý jen trochu hezký den si na hřišti rády hrají. Nové hřiště je podstatně hezčí a i bezpečnější, než původní historický předchůdce u bývalé ubytovny ČKD.

Jsem rád, že se společným úsilím všech dobrá věc podařila i přes všechny počáteční rozpaky a pochyby. Rádi bychom ještě dotáhli hezký vzhled hřiště obrázkem na zdi vedlejšího statku. Máme předběžnou dohodu s akademickou malířkou Alenou Novotnou a zároveň pedagožkou na výtvarné škole, že nám na opravenou omítku statku nad hřiště nakreslí v rámci cvičení studenti hezký obrázek. Jako občanské sdružení máme ještě připravené prostředky na novou opravenou omítku na plochu 10x2,5m.  MČ P 14 přislíbila vyjednat s majiteli nebo nájemci statku souhlas a se školou a žáky úhradu této malby. Předběžně máme společně vybraný obrázek zvířátek v příloze. Realizaci předpokládáme na jaře příštího roku, také z toho důvodu, že v současnosti probíhá řízení o vrácení statku řádu Křížovníkům s červenou hvězdou.

V příštím roce bychom rádi společně s MČ Praha 14 chtěli na bývalém prostoru dětského hřiště vedle nového dětského hřiště senior park pro všechny generace. Ale o tom zase někdy jindy.

Ing.Vítězslav Mamica


Dětské hřištěPřílohy:
Dopis sponzorum_DH Klanovicka_o.s.Stary Hloubetin.pdf
Ceska sporitelna dopis red.Samkovi.docx
Puvodni nabidka Hriste.pdf
NABIDKA-N12A138_PL_fin.pdf


Fotografie veřejnosti:
Když nám pošlete fotku z dětského hřiště s rosesmátým dítětem, rádi ji zde uveřejníme.
Obrázky ze stavby a otevření Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště

Kontakt: staryhloubetin@seznam.cz